Warunki Dostaw

 
    1. Wszystkie dostawy oraz usługi wykonywane przez TH-SILESIA Sp. z o.o. podlegają wyłącznie niniejszym Ogólnym Warunkom Dostaw. TH-SILESIA Sp. z o.o. nie wyraża zgody na jakąkolwiek zmianę i/lub modyfikację warunków transakcji w stosunku do niniejszych Ogólnych Warunków o ile taka zmiana i/lub modyfikacja nie zostanie uzgodniona na piśmie.

    W/w zasady obowiązują również w przypadku dostaw do odbiorców, co do których TH-SILESIA Sp. z o.o. posiada wiedzę odnośnie stosowania innych warunków dostawy niż te określone w niniejszych Ogólnych Warunkach.

    1. Niniejsze Ogólne Warunki mają zastosowanie wyłącznie w transakcjach z przedsiębiorcami w rozumieniu art. 43.1 Kodeksu Cywilnego.
    2. Ilustracje, rysunki, projekty, kalkulacje oraz inne dokumenty związane z produktami, projektami oraz inną działalnością handlową TH-SILESIA Sp. z o.o., które zawierają treści o charakterze własności przemysłowej, know-how oraz inne istotne informacje pozostają wyłączna własnością TH-SILESIA Sp. z o.o. i podlegają ochronie w zakresie praw własności przemysłowej niezależnie od przekazania takich materiałów Klientowi. Wyżej wymienione materiały nie mogą być powielane ani przekazywane osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody TH-SILESIA Sp. z o.o.